سه شنبه ۱۳۹۰/۰۲/۰۶

Phrasal Verbs Part Three

مجموعه ای کامل از رایج ترین افعال دو کلمه ای در زبان انگلیسی به همراه معانی و مثال های متنوع

(مناسب برای زبان آموزان محترم و اساتید گرامی)

بخش آموزش زبان انگلیسی عمومی و مکالمه

قسمت سوم (آخرین قسمت)

افعال دو کلمه ای یکی از مهم ترین اجزای زبان به ویژه در زبان روزمره و محاوره ایی هستند. این افعال معمولا با ترکیب یک فعل به همراه یک حرف اضافه و یا یک قید شکل می گیرند. نکته مهم در مورد اینگونه افعال این است که معنی حاصل از ترکیب دو یا سه کلمه با یکدیگر در این نوع افعال معمولا با معنی تک تک اجزا تفاوت های چشمگیری دارد. برای مثال فعل دو کلمه ایی Turn Up را در نظر بگیرید. کلمه Turn به معنی چرخیدن یا گردش کردن است و کلمه Up به معنی بالاست، اما وقتی این دو کلمه در کنار یکدیگر قرار می گیرند معنی جدیدی  ایجاد می شود. عبارت Turn Up به معنی بلند کردن صدای چیزی و یا افزایش مقدار چیزی است.

برای مطالعه کامل فهرستی از افعال دو کلمه ایی در زبان انگلیسی به ادامه مطلب مراجعه کنید.

Most Commonly-Used Phrasal Verbs in English

Provided with full definitions and ample examples

Part 3

Collected & compiled by Hamid R. Bagheri

Source: http://www.commonmistakes.blogfa.com/

Phrasal verbs are part of a large group of verbs called "multi-word verbs". Phrasal verbs and other multi-word verbs are an important part of the English language. Multi-word verbs, including phrasal verbs, are very common, especially in spoken English. A multi-word verb is a verb like "pick up", "turn on" or "get on with". For convenience, many people refer to all multi-word verbs as phrasal verbs. These verbs consist of a basic verb + another word or words. The other word(s) can be prepositions and/or adverbs. The two or three words that make up multi-word verbs form a short "phrase"—which is why these verbs are often all called "phrasal verbs".

The important thing to remember is that a multi-word verb is still a verb. "Get" is a verb. "Get up", is also a verb, a different verb. "Get" and "get up" are two different verbs. They do not have the same meaning. So you should treat each multi-word verb as a separate verb, and learn it like any other verb. To read the full article and look at ample examples Click here.


ادامه مطلب
نوشته شده توسط حمیدرضا باقری در 11:2 |  لینک ثابت   • 

سه شنبه ۱۳۹۰/۰۲/۰۶

Phrasal Verbs Part Two

مجموعه ای کامل از رایج ترین افعال دو کلمه ای در زبان انگلیسی به همراه معانی و مثال های متنوع

(مناسب برای زبان آموزان محترم و اساتید گرامی)

بخش آموزش زبان انگلیسی عمومی و مکالمه

قسمت دوم

افعال دو کلمه ای یکی از مهم ترین اجزای زبان به ویژه در زبان روزمره و محاوره ایی هستند. این افعال معمولا با ترکیب یک فعل به همراه یک حرف اضافه و یا یک قید شکل می گیرند. نکته مهم در مورد اینگونه افعال این است که معنی حاصل از ترکیب دو یا سه کلمه با یکدیگر در این نوع افعال معمولا با معنی تک تک اجزا تفاوت های چشمگیری دارد. برای مثال فعل دو کلمه ایی Turn Up را در نظر بگیرید. کلمه Turn به معنی چرخیدن یا گردش کردن است و کلمه Up به معنی بالاست، اما وقتی این دو کلمه در کنار یکدیگر قرار می گیرند معنی جدیدی  ایجاد می شود. عبارت Turn Up به معنی بلند کردن صدای چیزی و یا افزایش مقدار چیزی است.

برای مطالعه کامل فهرستی از افعال دو کلمه ایی در زبان انگلیسی به ادامه مطلب مراجعه کنید.

Most Commonly-Used Phrasal Verbs in English

Provided with full definitions and ample examples

Part 2

Collected & compiled by Hamid R. Bagheri

Source: http://www.commonmistakes.blogfa.com/

Phrasal verbs are part of a large group of verbs called "multi-word verbs". Phrasal verbs and other multi-word verbs are an important part of the English language. Multi-word verbs, including phrasal verbs, are very common, especially in spoken English. A multi-word verb is a verb like "pick up", "turn on" or "get on with". For convenience, many people refer to all multi-word verbs as phrasal verbs. These verbs consist of a basic verb + another word or words. The other word(s) can be prepositions and/or adverbs. The two or three words that make up multi-word verbs form a short "phrase"—which is why these verbs are often all called "phrasal verbs".

The important thing to remember is that a multi-word verb is still a verb. "Get" is a verb. "Get up", is also a verb, a different verb. "Get" and "get up" are two different verbs. They do not have the same meaning. So you should treat each multi-word verb as a separate verb, and learn it like any other verb. To read the full article and look at ample examples Click here.


ادامه مطلب
نوشته شده توسط حمیدرضا باقری در 10:58 |  لینک ثابت   • 

سه شنبه ۱۳۹۰/۰۲/۰۶

Phrasal Verbs Part One

مجموعه ای کامل از رایج ترین افعال دو کلمه ای در زبان انگلیسی به همراه معانی و مثال های متنوع

(مناسب برای زبان آموزان محترم و اساتید گرامی)

بخش آموزش زبان انگلیسی عمومی و مکالمه

قسمت اول

افعال دو کلمه ای یکی از مهم ترین اجزای زبان به ویژه در زبان روزمره و محاوره ایی هستند. این افعال معمولا با ترکیب یک فعل به همراه یک حرف اضافه و یا یک قید شکل می گیرند. نکته مهم در مورد اینگونه افعال این است که معنی حاصل از ترکیب دو یا سه کلمه با یکدیگر در این نوع افعال معمولا با معنی تک تک اجزا تفاوت های چشمگیری دارد. برای مثال فعل دو کلمه ایی Turn Up را در نظر بگیرید. کلمه Turn به معنی چرخیدن یا گردش کردن است و کلمه Up به معنی بالاست، اما وقتی این دو کلمه در کنار یکدیگر قرار می گیرند معنی جدیدی  ایجاد می شود. عبارت Turn Up به معنی بلند کردن صدای چیزی و یا افزایش مقدار چیزی است.

برای مطالعه کامل فهرستی از افعال دو کلمه ایی در زبان انگلیسی به ادامه مطلب مراجعه کنید.

Most Commonly-Used Phrasal Verbs in English

Provided with full definitions and ample examples

Part 1

Collected & compiled by Hamid R. Bagheri

Source: http://www.commonmistakes.blogfa.com/

Phrasal verbs are part of a large group of verbs called "multi-word verbs". Phrasal verbs and other multi-word verbs are an important part of the English language. Multi-word verbs, including phrasal verbs, are very common, especially in spoken English. A multi-word verb is a verb like "pick up", "turn on" or "get on with". For convenience, many people refer to all multi-word verbs as phrasal verbs. These verbs consist of a basic verb + another word or words. The other word(s) can be prepositions and/or adverbs. The two or three words that make up multi-word verbs form a short "phrase"—which is why these verbs are often all called "phrasal verbs".

1- act up (no object): misbehave (for people); not work properly (for machines).

"The babysitter had a difficult time. The children acted up all evening."

"I guess I'd better take my car to the garage. It's been acting up lately."

The important thing to remember is that a multi-word verb is still a verb. "Get" is a verb. "Get up", is also a verb, a different verb. "Get" and "get up" are two different verbs. They do not have the same meaning. So you should treat each multi-word verb as a separate verb, and learn it like any other verb. To read the full article and look at ample examples Click here.

http://commonmistakes.blogfa.com


ادامه مطلب
نوشته شده توسط حمیدرضا باقری در 10:55 |  لینک ثابت   •